Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Dąbrowska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Naczynia Połączone Agata Dąbrowska – Dietoterapia i Promocja Zdrowia z siedzibą w Karczewie, ul. Stefana Żeromskiego 27, 05-480 Karczew NIP: 5321919040 REGON: 368378325 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres email: kontakt@naczyniapolaczone.pl, tel. +48 730 105 802.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit.b RODO i w celu bądź zawarcia umowy bądź realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W wypadku osób, z którymi umowy zostały już zrealizowane, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest archiwizacja przewidziana przepisami prawa oraz art. 9 ust. 2 lit. a ), tj., na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych w postaci stanu zdrowia oraz danych genetycznych, w jednym lub kilku konkretnych celach, jak np. zawarcie umowy z Administratorem.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  d) prawo do wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres utrzymywania z Panią/Panem kontaktu, w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub do czasu:
  a) wycofania wyrażonej zgody lub dopóki nie ustąpi cel przetwarzania – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda,
  b) zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  c) istnienia okoliczności wskazujących na istnienie uzasadnionego interesu po stronie Administratora w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
  d) istnienia obowiązku dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, podmioty dostarczające systemy chmurowe, sądy i urzędy dostawca programu do zarządzania kancelarią.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym w celach związanych z funkcjonowaniem poczty elektronicznej, prowadzeniem strony internetowej Administratora oraz wykonaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Administratora są: właściciel serwera zewnętrznego, podmioty dostarczające systemy chmurowe, dostawcy usług IT, podmiot, który zapewnia pełną obsługę administracyjną strony internetowej Administratora, w tym świadczy usługi hostingu i utrzymania strony, dostawcy narzędzi analitycznych lub dostarczający programy zapewniające funkcjonalność strony internetowej, osoby uczestniczące w wykonaniu umowy oraz uprawnione organy państwowe.
 8. Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Microsoft i in.). Google oraz Microsoft przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 9. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Bazy danych, zawierające dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian, czy też usuwaniem danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
naczyniapolaczone@wp.pl