Polityka prywatności

Podziel się

I. WSTĘP
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i ma wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem www.naczyniapolaczone.pl (dalej jako: Strona).
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Agata Dąbrowska, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Naczynia Połączone Agata Dąbrowska – Dietoterapia i Promocja Zdrowia z siedzibą w Karczewie, ul. Stefana Żeromskiego 27, 05-480 Karczew NIP: 5321919040 REGON: 368378325 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@naczyniapolaczone.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: są gromadzone dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
III. DANE OSOBOWE

Rodzaje przetwarzanych danych. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Przetwarzam Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia niektórych funkcjonalności strony.
 2. W czasie korzystania z formularza logowania zostaje Pani/Pan poproszony o podanie adresu poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika, którą w zależności od Twojego wyboru może być imię i nazwisko.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wysłania wiadomości, informacji, korzystania z pełnej treści informacji zawartych na Stronie, udzielenia Pani/Panu odpowiedzi oraz realizacji zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną poprzez stronę internetową.
 4. Przetwarzam Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. identyfikacji Pani/Pana, jako Użytkownika korzystającego z pełnej treści zawartej na Stronie, obsługi zapytania przesłanego przez Stronę oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. zgody
  2. oferowania Pani/Panu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. analizy, tj. doboru usług do potrzeb osób odwiedzających Stronę, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat, zainteresowanie, analizy ruchu na Stronie, będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o odbiorcach danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora są: właściciel serwera zewnętrznego, dostawcy usług IT.
 2. W szczególności możemy powierzyć Pani/Pana dane osobowe podmiotowi, który w naszym imieniu zapewnia pełną obsługę administracyjną Strony, w tym świadczy usługi hostingu i utrzymania Strony.
 3. Podmiotami przetwarzającymi w naszym imieniu dane osobowe mogą być również podmioty dostarczające systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych lub dostarczający programy zapewniające funkcjonalność prowadzonej przez nas Strony.
 4. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
 5. Bazy danych, zawierające Pani/Pana dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian, czy też usuwaniem danych osobowych.
 6. W przypadku naruszenia zasad korzystania ze Strony lub wymogów wynikających z przepisów prawa, możemy udostępnić Pani/Pana dane uprawnionym organom państwowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
  1. jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki zgoda w zakresie przetwarzania danych nie zostanie wycofana;
  2. jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
  3. jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywana danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które możesz wykonać, kontaktując się z nami przez adres e-mail:\
  1. prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Administrator,
  2. prawo do sprostowania danych –prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – możliwość żądania usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń
  5. prawo do przenoszalności – prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazania ich innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Administrator, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
  7. prawo do wycofania zgody –prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpi Pani/Pan do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Pani/Pana żądania w terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 2 (dwóch) miesięcy, informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 3. Może Pani/Pan zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. INFORMACJE GROMADZONE W PLIKACH COOKIES
 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Agata Dąbrowska

Dietoterapeutka, autorka bloga Naczynia Połączone. Pracuje z podopiecznymi w oparciu o Evidence Based Medicine, skupiając się na pomocy osobom dotkniętym różnego rodzaju problemami jelitowymi, między innymi przerostem bakteryjnym w jelicie cienkim (SIBO), zespołem jelita drażliwego, dysbiozą, celiakią, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, mikroskopowymi zapaleniami jelit czy chorobą Leśniowskiego-Crohna.


Podziel się

PARTNERZY

Rozmiar liter
Kontrast